Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Tyto podmínky se zpracováním osobních údajů ( dále jen Podmínky ) popisují způsob, jakým společnost DO NOT AGE sro ., se sídlem Špitálska 2200/43 811 08 Bratislava – městská část Staré Město, IČO 54934486, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, : Sro. 164252/B ( dále jen Společnost nebo my ) zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, spočívajících v prodeji a distribuci doplňků výživy, oblečení pro sportovce a doplňků ke cvičení prostřednictvím internetového obchodu ( dále jen Služby ) na webové stránce www.donotage.cz ( dále jen Webstránka ), jakož i prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku.

Společnost odpovídá za zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES [dále jen „GDPR “] a zákona č. 1999/2001 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů v aktuálně účinném znění [dále jen „zákon č.j. 18/2018 Sb.“].

Společnost přijala všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

„Osobní údaje“: údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

„Zpracování osobních údajů“: zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME? A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Sbíráme o Vás následující osobní údaje (dále jen Osobní údaje) v závislosti na tom jakým způsobem a v jakém rozsahu využíváte naši Webstránku a/nebo Služby:

 1. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce

Za účelem registrace na naší Webstránce a následnému přihlašování se do naší Webstránky a přístupu k našim personalizovaným službám na Webstránce zpracováváme následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení a (iii) e-mail.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

 1. Informace nezbytné pro poskytování Služeb

Za účelem poskytování našich Služeb (tedy [dodání Vámi objednaného zboží / poskytnutí Vámi zakoupené služby]) zpracováváme následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo a (vi) informace o Vaší platební kartě (zejména číslo karty, datum expirace a CVV kód) .

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

 1. Informace získávané pro marketingové účely

Za účelem odebírání našich novinek a/nebo letáků, informací o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách a jiných marketingových materiálů ve formě e-mailů, SMS zpráv nebo poštovních zásilek a/nebo notifikaci zpracováváme Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení , (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo a (v) adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem více dostávat takové zprávy, máte právo svůj souhlas odvolat kliknutím na hypertextový odkaz přímo v e-mailové komunikaci a/nebo dostupný zde: https://donotage.cz/moj-ucet . Odvolání souhlasu může mít za následek, že nebudete obdržet oznámení o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách. Není možné odvolat souhlas k obdržení e-mailů obsahujících oznámení související s poskytováním Služeb. 

 1. Informace získávané při Vašem používání naší Webstránky

Za účelem neustálého zkvalitňování našich Služeb, rozvoje Vašeho uživatelského zážitku při používání naší Webstránky zpracováváme informace týkající se: (i) Vašeho počítače, (ii) návštěv nebo používání naší Webstránky a/nebo našich Služeb (včetně Vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze Vašeho prohlížeče/ operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěvy prohlížených stránkách a pohybech na našich Webových stránkách nebo jakékoli podobné informace, které Společnost může získat přímo nebo nepřímo od poskytovatelů třetích stran), (iii) generované při Vašem používání naší Webstránky a/nebo Služeb nebo které jsou generovány v průběhu využívání našich Služeb ( včetně časového rozvrhu, frekvence a vzorce používání Webstránky ).

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

 1. Informace získávané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení

Za účelem zanechání hodnocení nebo zveřejnění komentáře na naší Webstránce budeme zpracovávat osobní údaje, které spolu s hodnocením/komentářem zanecháte na naší Webstránce budeme zpracovávat Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) alias, který si na zanechání komentáře/ hodnocení určíte a (iv) jakékoli další údaje, které se rozhodnete v hodnocení/komentáři uvést.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

 1. Informace získávané při komunikaci s námi

Za účelem komunikace s námi z jakéhokoli důvodu (například podpora při používání Webstránky/ využívání Služeb, reklamace, řešení jakýchkoli problémů atd.) budeme zpracovávat následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv ) e-mail, (v) telefonní číslo, (vi) komunikační obsah, (vii) metadata spojená s komunikací a (viii) ) jakékoli další nezbytné údaje, které se rozhodnete v komunikaci uvést.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

 1. Informace získávané v průběhu reklamačního řízení

V průběhu reklamačního řízení na základě vámi uplatněné reklamace zboží nebo služby poskytnuté z naší strany budeme zpracovávat osobní údaje především v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo, (v) adresu a (vi) IBAN.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti, především podle zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů s zákona č. 1/2003 č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Právním základem pro zpracování těchto informací je či. 1 písm. c) GDPR.

NA ZÁKLADĚ ČEHO MŮŽEME JEŠTĚ ZPRACOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kromě jak je uvedeno výše, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění našich zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR nebo na ochranu našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, například z důvodu prevence proti podvodům, bezpečnosti sítí a informací a přímého marketingu.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a budeme Vaše Osobní údaje chránit proti zneužití a/nebo nezákonnému zveřejnění.

 JAK SDÍLEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Za účelem zpřístupnění naší Webstránky a/nebo Služeb (a pokud je to vzhledem k okolnostem potřebné) máme právo Vaše Osobní údaje poskytnout (a Vy souhlasíte s takovým poskytnutím) v souladu se zásadou minimalizace jen omezenému okruhu osob a to našim zaměstnancům, subdodavatelům, úředníkům , poradcům, obchodním zástupcům, dodavatelům nebo propojeným osobám Společnosti a Poskytovatelům služeb v rozsahu, v jakém je to přiměřené a nezbytné k dosažení účelu uvedeného v těchto Podmínkách, zejména následujícím osobám:

 1. STRIPE Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080, Spojené Státy Americké

 2. FREE Company sro, Dálniční cesta 6, 90301 Senec

 3. Packeta Slovakia sro, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

 4. Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Dále, Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(i) v rozsahu vyžadovaném platnými správními předpisy,

(ii) v souvislosti s jakýmikoli probíhajícími nebo budoucími právními řízeními nebo

(iii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonná oprávnění (včetně poskytování Vašich Osobních údajů třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik).

Informace, na základě kterých nejste identifikovatelný: Máme právo poskytovat Vaše Osobní údaje, na základě kterých Vás nelze identifikovat (včetně anonymních údajů o používání naší Webstránky a/nebo Služeb, odkazy/výstupní stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atd.) třetím stranám, které mají o takové informace zájem, za účelem jejich pochopení způsobů využívání určitých služeb.

Vaše Osobní údaje, na jejichž základě je možná Vaše identifikace nebo lokalizace, se třetími stranami pro účely přímého marketingu nesdílíme.

Můžeme umožnit některým třetím stranám zveřejňovat na naší Webstránce reklamy a marketingové informace. Takové třetí strany používají technologii, která posílá přímo do Vašeho prohlížeče nabídky nebo linky na nabídky, které se pak zobrazí jako součást prohlížené webové stránky. V takovém případě automaticky obdrží informaci o Vaší IP adrese. Mohou využívat i jiné technologie (např. cookies, JavaScript nebo web beacons), které měří efektivitu jejich reklam a také personalizují obsah Vám zobrazovaných reklam. Těmto třetím stranám nezpřístupňujeme informace, které by jim umožnily personalizovat takto získané údaje. Prosím berte na vědomí, že pokud nás inzerent požádá o zveřejnění reklamy určité skupině zákazníků a vy budete na takovou reklamu reagovat, takový inzerent nebo reklamní server si může vyvodit, že patříte do skupiny, kterou se snaží oslovit. Účelem těchto podmínek není regulovat Váš vztah s jakoukoli třetí stranou, která využívá výše uvedené technologie. Pro více informací si prosím přečtěte podmínky zpracování osobních údajů takových inzerentů.

PŘENÁŠEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Osobní údaje, které sbíráme mohou být uloženy nebo jinak zpracovávány a přenášeny v rámci zemí, ve kterých vykonáváme naše obchodní činnosti a to za účelem dosažení účelu zpracování stanoveného v těchto Podmínkách. Za stejným účelem mohou být Vaše údaje přenášeny mezi členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a zeměmi, které podle Evropské komise zaručují úroveň ochrany osobních údajů tak, jak jsou čas od času zveřejněny Úřadem pro ochranu osobních údajů na jeho webovém sídle: https ://dataprotection.gov

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud není v platných právních předpisech stanoveno jinak, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který byly Osobní údaje poskytnuty ( toto může zahrnovat dobu, po kterou navštěvujete naši Webstránku nebo využíváte naše Služby a/nebo po celou dobu, po kterou trvá účel zpracování Osobních údajů ), není-li uvedeno jinak, v následující délce:

 1. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce

Údaje nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce budeme zpracovávat ode dne Vaší registrace na Webstránce do 30 dnů ode dne, kdy svoji registraci zrušíte. Údaje budeme v této lhůtě (tedy 30 dnů od zrušení registrace) zpracovávat pouze za účelem ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi, který vznikl Vaší registraci na stránce, řešení případných sporů, které z tohoto titulu vznikly a ochrany jakýchkoli našich oprávněných zájmů).

 1. Informace nezbytné pro poskytování Služeb

Údaje nezbytné pro poskytování Služeb budeme zpracovávat ode dne kdy jste si Službu objednali do jejího prokazatelného poskytnutí (tj. do dne kdy Vám bude zboží doručeno a bude uhrazena cena).

 1. Informace získávané pro marketingové účely

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas k takovému zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

 1. Informace získávané při Vašem používání naší Webstránky

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas k takovému zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

 1. Informace získávané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas k takovému zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

 1. Informace získávané při komunikaci s námi

Údaje získávané při komunikaci s námi budeme zpracovávat ode dne jejich získání do dne, kdy nebude vyřízen Váš požadavek vyplývající z e-mailové komunikace.

 1. Informace získávané v průběhu reklamačního řízení

Údaje získávané v průběhu reklamačního řízení budeme spacovávat ode dne, kdy nám je poskytnete během archivační doby vyžadované podle zvláštních právních předpisů a kontrolními orgány.

Máme právo zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, je-li to nutné (i) za účelem splnění si našich zákonných povinností, (ii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonná oprávnění (včetně poskytování informací třetím osobám) za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik).

 JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Svůj Souhlas můžete odvolat kdykoli na základě vlastního rozhodnutí prostřednictvím emailového kontaktu který naleznete zde: info@donotage.sk. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo:

Pro přístup ke svým Osobním údajům

Zejména žádat informace o:

 • účelu zpracování Osobních údajů,
 • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
 • příjemcích, kterým jsou poskytovány Osobní údaje a
 • obě uchovávání Vašich Osobních údajů,
 • právě požadovat od nás opravu osobních údajů týkajících se vás, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 • právě podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem na ochranu osobních údajů,
 • zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od vás.

 Společnost vám bezodkladně poskytne vaše osobní údaje, které zpracovává, a to způsobem dle vašich požadavků. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.


Opravu Osobních údajů

V případě, že se dozvíte, že zpracováváme Vaše nesprávné Osobní údaje, prosím informujte nám o této skutečnosti a my takové nesprávné údaje bez zbytečného odkladu opravíme. Také máte právo žádat doplnění neúplných osobních údajů.


Výmaz Osobních údajů (Právo být zapomenut)

Vaše Osobní údaje vymažeme v případě, že: (i) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány, (ii) odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, (iii) budete namítat zpracování Osobních údajů, (iv) jsme nabyli Vaše Osobní údaje nezákonně, (v) máme zákonnou povinnost vymazat Vaše Osobní údaje nebo (vi) Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

V případě výmazu osobních údajů na vaši žádost zároveň přijmeme přiměřená bezpečnostní opatření za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje o této žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na tyto osobní údaje a jejich kopie nebo odpisy.


Omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů v případě, že: (i) namítáte správnost Osobních údajů a to během období umožňujícího ověřit jejich správnost, (ii) zpracování Vašich Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů namísto omezení jejich použití, (iii ) již více nepotřebujeme Vaše Osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k uplatnění právního nároku nebo (iv) namítáte zpracování Osobních údajů a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Pokud se zpracování osobních údajů omezilo, kromě uchovávání osobní údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu.


Přenosnost Osobních údajů

Máte právo od nás získat Vaše, námi zpracovávané, Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu těchto Osobních údajů jinému provozovateli.

Namítat zpracování Osobních údajů

Máte právo namítat zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

Iniciovat řízení před dozorovým orgánem

Máte-li podezření, že byla porušena Vaše práva související s ochranou Vašich Osobních údajů, máte právo podat návrh na zahájení řízení před dozorovým orgánem – Úřadem na ochranu osobních údajů podle § 100 a násl. zákona 18/2018 Z. z.

VYUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ? JAK TO FUNGUJE?

K poskytování našich Služeb nevyužíváme: (i) automatizované individuální rozhodování (tj. shromažďujeme Vaše Osobní údaje, které jsou následně vyhodnocovány technickými prostředky, bez jakéhokoli lidského zásahu. Následně, na základě takového vyhodnocení Vám dále poskytujeme naše Služby) a (ii) profilování (tj. shromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobní údaje i údaje o Vašem chování na naší Webstránce za účelem Vašeho zařazení do určité skupiny lidí a následnou analýzou a predikcí Vašich zájmů, dalšího chování apod.).

 ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

Ochranu soukromí Vašich dětí považujeme za zvláště důležitou. Za tímto účelem vědomě nesbíráme žádné osobní údaje osob, jejichž věk nedosáhl 16 let. Máte-li méně než 16 let, prosím nezasílejte nám jakékoli své Osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Žádná osoba mladší 16 let není oprávněna na Webstránce uvést své Osobní údaje. Pokud zjistíme, že jakýkoli Osobní údaj, který zpracováváme se týká osoby, jejíž věk nedosáhl 16 let a zároveň nám nebyl udělen souhlas zákonného zástupce takové osoby, takový Osobní údaj bez prodlení vymažeme. Máte-li podezření, že bychom mohli zpracovávat informace od nebo o osobách mladších 16 let, prosím kontaktujte nás na 02 33 057 087.

JAK ZPRACOVÁVÁME FINANČNÍ OPERACE?

Veškeré finanční operace a transakce elektronicky provedené na naší Webstránce nebo v souvislosti s našimi Službami, budou zpracovány prostřednictvím poskytovatelů online platebních služeb STRIPE Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080, Spojené Státy Americké. Podmínky zpracování osobních údajů takových poskytovatelů naleznete zde: https://stripe.com/en-sk/privacy. Vaše Osobní údaje budeme poskytovatelům online platebních služeb poskytovat pouze v takovém rozsahu, který je potřebný ke zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím naší Webstránky, k refundaci takových plateb a řešení stížností a dotazů vztahujících se na takové platby a refundace.

JAK SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN?

Na naší Webstránce jsou hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran.

Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za podmínky zpracování a postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.

MÁTE JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud budete mít zájem kontaktovat nás ve věci zpracování osobních údajů, včetně případu budete-li chtít uplatnit některé z práv uvedených v těchto Podmínkách, prosím kontaktujte nás e-mailem na: info@donotage.cz.

JAK AKTUALIZUJEME NAŠE PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyhrazujeme si právo měnit tyto Podmínky. V případě, že Podmínky nebo procesy změníme, tyto změny uveřejníme na Webstránce, abyste vždy měli přehledem o tom, jaké informace sbíráme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytnout třetí osobě. Je důležité, abyste pravidelně revidovali sledovali tyto Podmínky, abyste zajistili, že máte vědomost o jakýchkoli změnách.

 JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Soubor Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem na Vašem mobilním zařízení nebo počítači za účelem Vaší identifikace (většinou na základě anonymních identifikátorů). Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru zobrazení stránky za účelem identifikace Vaší návštěvy na určité stránce, seznamu reklam, na které jste reagovali, typ prohlížeče, který používáte a také za účelem zapamatování si údajů, které jste zadali do nebo na naší Webstránce

Cookies používáme za účelem personalizace obsahu a reklam, které se Vám zobrazují, umožnění využívání funkcionalit sociálních médií a za účelem analýzy návštěvnosti. Informace o používání naší Webstránky poskytujeme našim partnerům z oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, které mohou tyto údaje spojovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali z důvodu Vašeho využívání jejich služeb.

Cookies používáme, abychom se uměli přizpůsobit Vašim potřebám, abychom Vás uměli odlišit od jiných uživatelů, abychom zabránili zobrazování reklam ve Vašem prohlížeči, které pro Vás nejsou zajímavé a abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat do naší Webstránky.

Používáme buď „trvalé“ nebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budou uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči až do dne jejich určené expirace, pokud je před tímto dnem neodstraníte; dočasné cookies, na druhé straně, exspirují v momentě, kdy zavřete internetový prohlížeč.

Dále používáme také cookies třetích stran: Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou stránkou než naší Webstránkou. Například, tlačítka sociálních médií „Líbí se mi to“ umístěných na jejich webstránce. Takové tlačítko může stáhnout cookies, které mohou být čteny provozovatelem těchto sociálních médií. Cílem těchto cookies třetích stran je většinou sbírání určitých informací za účelem výzkumu v oblasti chování, demografie a v neposlední řadě i za účelem provádění cíleného marketingu.

Cookies většinou neobsahují informace, na základě kterých by Vás bylo možné identifikovat, ale Vaše Osobní údaje, které uchováváme, mohou být propojeny s údaji, které jsou získávány a ukládány z cookies.

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli stále dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrováno. Používání těchto cookies není nevyhnutelné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci již nejde o osobní údaje, neboť anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).

Poznatky z těchto cookies používáme také pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní.

Prosím berte na vědomí, že zablokování a/nebo odstranění cookies může mít negativní dopad na Vaši schopnost využívat Webstránku a/nebo Služby.


Poslední aktualizace: 20.4.2023

0
  0
  Košík
  Prázdny košíkNávrat do obchodu